Wynajem

Oferujemy państwu wynajem sprzętu edukacyjnego:

Rodzaj sprzętu1 dzieńKolejny dzieńTydzień
Laerdal – Little Anne QCPR20 zł18 zł126 zł
Laerdal – QCPR Family50 zł48 zł336 zł
AED Treningowe Samaritan Pad 500P40 zł38 zł266 zł
AED Treningowe Samaritan Pad 360P 40 zł38 zł266 zł
Brayden – manekin BLS/AED + wskaźniki LED 30 zł28 zł196 zł
Zestaw Ran – Simulaids Trauma100 zł80 zł560 zł
Laerdal Head Model Section (model przekroju głowy ukazujący drożność dróg oddechowych)10 zł8 zł56 zł
Laerdal RESUSCI JUNIOR 30 zł28 zł196 zł
Nosze płachtowe30 zł28 zł196 zł
Nosze płachtowe na stelażu 30 zł28 zł196 zł
Kamizelka ACT FAST – dorosły40zł38 zł266 zł
Kamizelka ACT FAST – dziecko40 zł38 zł266 zł

Warunki wynajmu

WARUNKI UMOWY WYNAJMU SPRZĘTU EDUKACYJNEGO

§1

ANATOMIA Alicja Gęsikowska zwany w dalszej części umowy Wynajmującym oświadcza, że jest właścicielem urządzeń (sprzętu/ów) o których mowa w specyfikacji.

§2

Biorący w najem zwany Najemcą oświadcza, że używać będzie przedmiot/ty najmu z należytą ostrożnością i zgodnie z instrukcją ich obsługi oraz przeznaczeniem.

§3

Sprzęt wynajmowany jest w stanie całkowitej sprawności technicznej. W momencie wynajmu powinnością Najemcy jest sprawdzenie stanu sprzętu i zatwierdzenie jego sprawności podpisem pod niniejszą umową.

W sytuacji gdy sprzęt odbierany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, sprzęt należy sprawdzić w obecności kuriera. Odebranie przesyłki rozumiane będzie jako sprawdzenie sprawności technicznej sprzętu.

§4

Koszta związane z dostarczeniem sprzętu do Najemcy i zwrotu do Wynajmującego pokrywa Najemca.

§5

W razie uszkodzenia sprzętu Najemca zobowiązany jest naprawić szkodę w terminie do 14 dni od terminu stwierdzenia szkody, odkupić sprzęt lub uiścić Wynajmującemu rekompensatę za wynajęty sprzęt wg cennika firmy LMP Sp. z o.o. (dystrybutora sprzętu marki Laerdal) obowiązującego w dniu przypadającym na termin zwrotu sprzętu.

§6

W sytuacji kradzieży Najmującemu sprzętu wynajętego, to w gestii Najmującego jest zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom i nie zwalnia go to od odpowiedzialności finansowej względem Wynajmującego.

§7

Minimalny czas wynajmu sprzętu to jedna doba zegarowa liczona od momentu udostępnienia sprzętu Najmującemu. W sytuacji gdy mamy do czynienia z dostawą przez firmę kurierską, godziną rozpoczynającą najem jest godzina dostarczenia przesyłki ze sprzętem przez kuriera Najmującemu.

§8

Najemca zobowiązany jest oddać sprzęt w określonym w formularzu zamówienia terminie, w stanie nienaruszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej eksploatacji.

§9

Jeśli sprzęt nie zostanie zwrócony w terminie naliczana będzie opłata za każdy dzień zwłoki wg cennika umieszczonego na stronie www.anatomia.edu.pl a dotyczyć to będzie każdego wypożyczonego sprzętu z osobna.

§10

Zapłata za sprzęt nastąpi gotówką w dniu odbioru sprzętu przez Wynajmującego lub w terminie 14 dni od wystawienia faktury jeśli Najemca wybierze jako formę zapłaty przelew.

§11

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.